Adatkezelési tájékoztató

a bagikft.hu domainnév alatt elérhető honlap használatával összefüggő adatkezeléshez

 

1./ Általános információk

 

A jelen tájékoztató célja, hogy az érintetteknek tájékoztatást adjon személyes adataiknak a bagikft.hu domainnév alatt elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) használatával adott esetben együtt járó kezeléséről.

A honlap használata az alábbi esetben járhat a személyes adatok kezelésével:

-          a hírlevélre feliratkozással, e-mailon küldött tájékoztatóval, on-line rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

-          az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást a jelen tájékoztatóval érintett adatkezelései során.

 

1.1./ Adatkezelő

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében az adatkezelő:

-                     cégnév: Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

-                     székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

-                     nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

-                     nyilvántartási száma: 01-09-867955

-                     képviseli: Kiss Dániel cégvezető

-                     honlap: www.bagikft.hu

 

1.2./ Az érintetti jogok gyakorlásának céljára szolgáló elérhetőségek

Az érintetti jogok gyakorlására szolgáló külön elérhetőségeket lásd a 3.1. pontban.

 

1.3./ Az adatkezelésre irányadó jogszabályok

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelésekre a következő jogszabályok alkalmazandók:

-         Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

-         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – az Infotv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések

-          továbbá a cookiek (sütik) vonatkozásában: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 155. § (4) bekezdés.

 

1.4./ Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszával, illetve igényével a következő szervekhez fordulhat:

-          panaszt, vagy kérelmet nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

-          bírósághoz fordulhat és pert indíthat adatai védelme érdekében; a bíróság az ügyben soron kívül jár el [a pert választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Pest Megyei Törvényszéknél is indíthatja meg (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékről itt tájékozódhat: www.birosag.hu)]

 

2./ A honlap használatával összefüggő adatkezelések

 

2.1. A hírlevéllel, on-line rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

2.1.1./ Az adatkezelés célja, jogalapja

a) A hírlevélre feliratkozáskor, on-line rendelés során Ön által megadott adatokat (cégnév, e-mail cím, név, telefonszám, számlázási és szállítási cím) annak érdekében használjuk, hogy alkalmanként információt továbbítsunk e-mail útján az Ön részére társaságunk működéséről, vagy tevékenységünket érintő hírekről, illetve, hogy Ön rendelését on-line megküldje részünkre.

A hozzájárulását az adatkezelésről való tájékoztató tudomásul vételével és a hírlevélre feliratkozás, on-line rendelés elküldésével adja meg. A hírlevélre feliratkozás, on-line rendelés során e célból kizárólag saját személyes adatait adja meg (ha valaki nem a saját személyes adatait adja meg, akkor az érintett hozzájárulásának beszerzése az ő kötelezettsége)!

Az e célból történő adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelés ideje alatt bármikor visszavonhatja. A visszavonással az Ön hozzáférése az on-line rendelési felülethez megszűnik, ismételt on-line rendelési felülethez való hozzáféréshez ismételt regisztráció – adatainak ismételt megadása, adatkezelési tájékoztató ismételt elfogadása - szükséges.

E szándékát a lenti 3.1. pontban jelzett elérhetőségeken jelezheti.

b) Ha sor kerül a hírlevélre feliratkozásra, on-line rendelésre, úgy abban az esetben az Ön adatait a hírlevél küldése, on-line rendelés fogadása és teljesítése érdekében kezeljük, az adatkezelés az azt megelőző lépések megtételéhez, az ezzel összefüggő kapcsolattartáshoz szükséges [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont].

 

2.1.2./ Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre feliratkozáshoz megadott adatait [2.1.1.a)] a hozzájárulása visszavonásáig, az on-line rendelés során közölt adatokat a szerződéses viszony lezárását követő elévülési ideig kezeljük, ezt követően töröljük rendszerünkből.

 

2.1.3./ A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A hírlevélre feliratkozáskor, rendeléskor rögzített adatokat az Adatkezelő ismerheti meg, illetve arról értesítést kap.

A honlap üzemeltetéséhez, illetve az e-mail forgalomhoz használt e-mail fiókok üzemeltetéséhez, tárhelyének biztosításához az Adatkezelő külső szolgáltatót vesz igénybe, aki egyben adatfeldolgozó is az e-mailek vonatkozásában. Az adatfeldolgozó adatai a következők:

- cégnév: Infornax Számítástechnikai Szövetkezet

- székhely: Veszprém, József Attila utca 9.

- cégjegyzékszám: 19 02 500072

- honlap: infornax.hu

 

2.2./ Az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

 

2.2.1./ Az adatkezelés célja, jogalapja

a) Az Adatkezelő az érintettek által benyújtott, a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik gyakorlására irányuló kérelmek, beadványok elintézése céljából kezel egyes – alapvetően az érintett által megadott –- személyes adatokat (az érintett neve, elérhetősége, valamint az érintett azonosításához szükséges egyéb adatok, továbbá az üggyel, vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok).

Az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont].

b) Az Adatkezelő a fenti joggyakorlás biztosításának jogszerűsége igazolása céljából kezeli továbbá az ehhez szükséges adatokat (érintett neve, azonosítására szolgáló egyéb adatok, a kérelem, beadvány tárgya, továbbá az igény elintézése mikéntjét rögzítő egyéb – nem különleges – adatok).

Az adatkezelésre ebben az esetben az Adatkezelőnek az eljárása jogszerűségének utólagos igazolhatóságára vonatkozó jogos érdeke miatt van szükség [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

2.2.2./ Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintetti joggyakorlással összefüggő adatokat az adott érintetti joggyakorlással összefüggő igény elintézéséig [2.2.1. a)] kezeli, az adott érintetti joggyakorlás elintézésének utólagos igazolhatósága céljából kezelt adatokat pedig – az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel – öt évig kezeli [2.2.1. b)], ezt követően törli.

 

2.2.3./ A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatkezelő ezen adatkezeléssel kapcsolatban nem továbbít személyes adatot más címzett részére.

 

2.3./ Cookiek (sütik) használatával kapcsolatos adatkezelés

 

2.3.1./ Mik azok a cookie-k (sütik)

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű (kb. 4kB-os) adatcsomag, számítógépek által értelmezhető fájl, amelyet az internetes szolgáltatás igénybevételekor, honlap felkeresésekor az adott internetszolgáltatást futtató szerver helyez el a honlapot meglátogató számítógépén annak érdekében, hogy ezek segítségével az adott honlapot, internetes szolgáltatást hatékonyan, a mai kor elvárásainak megfelelő felhasználói élményt nyújtva, megfelelően működhessen.

 

2.3.2./ A honlapon használt sütik

A honlapunk sütiket nem használ.

 

3./ Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában – az adatkezelés jogalapjától is függően – a következő jogok illethetik meg:

-          tájékoztatás és hozzáférés joga,

-          helyesbítéshez való jog,

-          tiltakozás joga

-          törléshez való jog

-          zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A fent felsorolt egyes jogok részletesebben alább kerülnek ismertetésre.

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések vonatkozásában az adathordozhatósághoz való jog [általános adatvédelmi rendelet 20. cikk] nem alkalmazandó.

 

3.1./ Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó igények kezelése

Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés iránti igényét, valamint egyéb jogait az alábbi elérhetőségeinkre küldött írásban vagy személyesen tett nyilatkozat, kérelem útján gyakorolhatja:

-                     cégnév: Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

-                     székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13.

-                     nyilvántartási száma: 01-09-867955

-                     telefonszám: +36-1-417-3081

-                     e-mail cím: rozsa.szilvia@bagikft.hu

Az Ön nyilatkozatában, kérelmében foglaltakat az Adatkezelő a beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, és legfeljebb 30 napon belül megválaszoljuk, illetve megtesszük az az alapján szükséges lépéseket. Ha az igény teljesítéséhez – figyelemmel különösen az abban foglaltak bonyolultságára, a párhuzamosan intézett igények számára – ennél hosszabb időre lenne szükség, ez a 30 napos határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, amiről az eredeti határidő lejárta előtt az indokok megjelölésével külön értesíteni fogjuk. Ha igényét elektronikus úton nyújtotta be, a kért tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

3.2./ A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, arról, hogy az adatkezelés

-          milyen személyes adataira vonatkozik,

-          milyen célból és milyen jogalapon történik, és

-          várhatóan mennyi ideig tart, illetve hogy időtartama miként határozható meg.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja továbbá arról, hogy

-          kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

-          milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem azt Ön mint érintett bocsátotta a rendelkezésünkre), továbbá

-          az adatkezelő alkalmaz-e bármilyen automatizált döntéshozatalt (az esetleges profilalkotást is ideértve), s ha igen, akkor arra milyen logika és szempontrendszer alapján kerül sor.

Kérésére a kezelt személyes adatok másolatát az Adatkezelő – első alkalommal díjmentesen – az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha ezt követően ismét kéri másolat kiadását, ezért az ezzel járó adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

 

3.3./ A helyesbítéshez való jog

Ha a kezelt személyes adatai nem pontosak, hibásak vagy – figyelemmel az adatkezelés céljára is – hiányosak, kérheti, hogy az Adatkezelő az adott adatot helyesbítse, szükség esetén kiegészítse.

 

3.4./ Tiltakozáshoz való jog

Ha Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból ellenzi személyes adatának az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelést [a jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések közül a 2.2.1. b) pontban, megjelölt tekinthető ilyennek], és megítélése szerint az Adatkezelő érdekeivel szemben az Ön valamely érdeke, vagy alapvető joga elsőbbséget élvez, erre hivatkozással kérheti az adatai kezelésének megszüntetését, amit az adatkezelő csak akkor tagadhat meg, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek megelőzik az Ön által megjelölt érdekeket vagy jogokat, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

3.5./ A törléshez való jog

Az érintett az Adatkezelőtől kérheti a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok törlését (az adatkezelés végleges megszüntetését), illetve az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, ha

-          az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből az arra sor került,

-          a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásra került és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja,

-          az adatkezelés jogellenesen történt;

-          az adatokat valamely uniós jogi vagy magyar jogszabályi követelmény miatt törölni kell;

A törlési igényt az Adatkezelő nem köteles teljesíteni, ha az adott személyes adat kezeléséhez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség.

 

3.6./ A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Kérésére az Adatkezelő a személyes adatai kezelését korlátozza, ha:

-          Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ebben az esetben az adatkezelés addig kerül korlátozásra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön mint érintett igényli azokat valamilyen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-          Ön élt a tiltakozási jogával– arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön által megjelölt jogos indokokkal szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Adatkezelő a korlátozás alá eső személyes adatokat az egyéb adatoktól elkülönítetten, a korlátozás jellegének egyértelmű jelölésével kezeli, és az adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, ennek hiányában csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az uniós vagy magyar jogban meghatározott fontos közérdekből lehet kezelni.